Strona główna
Kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego
Szukaj:UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zespół Szkół Specjalnych w Oławie przy ul. Broniewskiego 6:

-Szkoła Podstawowa Specjalna
-Gimnazjum Specjalne
-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Aby otrzymać skierowanie należy:


1.     Złożyć podanie (rodzic dziecka lub opiekun prawny) do Starosty o wydanie skierowania


a) do podania należy dołączyć Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Podstawa prawna:

Art. 71 b ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity-Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), § 12 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad  kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz.U. Nr 13, poz. 114 z dnia 23.02.2001 r. z późn. zm.)


Opłaty:

Nie pobiera się 


Termin załatwienia:

Podania są rozpatrywane według posiadanych wolnych miejsc w danej szkoły. 


 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie ul. Ks. F. Kutrowskiego 31 A.

Placówka przeznaczona tylko dla chłopców z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie uczących się w Gimnazjum.


 Do placówki kierowani są nieletni na podstawie Postanowienia Sądu o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia ich w Ośrodku po otrzymaniu wskazania z CMPPP - Centralnego Systemu Kierowania Nieletnich z Warszawy jak również na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego.


  Aby otrzymać skierowanie na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego:

1)     Należy złożyć podanie do Starosty o wydanie skierowania oraz przedłożyć następującą dokumentację tj.:
-         orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w MOS,
-         skrócony odpis aktu urodzenia, potwierdzenia zameldowania na pobyt stały oraz numer PESEL,
-         dokumentację szkolną-świadectwo i odpis arkusza ocen oraz opinię wychowawcy,
-         dokumentację medyczną - karta zdrowia ucznia, karta szczepień

Podstawy prawne:

1. W przypadku prośby rodziców - prawnego opiekuna:

- art. 71 b ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity-Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), § 12 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad  kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz.U. Nr 13, poz. 114 z dnia 23.02.2001 r. z późn. zm.)  


              2. W przypadku postanowienia Sądu:

- art. 71 b ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity-Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 178 poz. 1833 w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Opłaty:


Nie pobiera się

Termin załatwienia:

1. W przypadku postanowienia Sądu skierowanie wydaje się niezwłocznie po otrzymaniu wskazania z CMPPP - Centralny System Kierowania Nieletnich z Warszawy.

2. Na prośbę rodziców lub opiekuna porawnego podania są rozpatrywane i wydawane skierowania wg posiadanych wolnych miejsc w Ośrodku, uzależnione jest to również od skompletowania całości wymaganej dokumentacji.
 
Copyright © 2011 LTC Sp. z o.o.