Strona główna
Informacja o wytwarzanych odpadach
Szukaj:UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Wytwórca odpadów jest zobowiązany do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) wytwarza rocznie do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych (z wyłączeniem odpadów komunalnych),
2) wytwarza rocznie powyżej 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych),
3) nie prowadzi instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Informacja powinna zostać złożona na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na rodzaj lub ilość wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi.
 
1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.
Jadwiga Łukasiewicz – Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska.

2. Rozstrzygnięcie administracyjne (sposób załatwienia sprawy).
przyjęcie informacji.

3. Podstawa prawna rozstrzygnięcia administracyjnego.
Art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

4. Wymogi formalne i materialnoprawne.
1) 4 egzemplarze informacji, zawierającej:
a) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania (zgodnie z klasyfikacją określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów), a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, starosta może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
b) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
c) informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
d) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
e) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów (położenie, oznaczenie geodezyjne działki, tytuł prawny do nieruchomości),
2) pełnomocnictwo wytwórcy odpadów w przypadku występowania w jego imieniu przez inne osoby.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

5. Opłata skarbowa za załatwienie sprawy.
Nie pobiera się opłaty skarbowej (czynność nie mieści się w katalogu przedmiotów opłaty skarbowej).
Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów) wymagana jest opłata skarbowa w kwocie 17 złotych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

6. Termin załatwienia sprawy.
Jeżeli starosta w ciągu 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji można rozpocząć działalność powodującą wytwarzanie odpadów.

7. Tryb odwoławczy.
Od decyzji (sprzeciwu) służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 
Copyright © 2011 LTC Sp. z o.o.