Strona główna
Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - obręb Dziuplina, działka nr 46/4 AM-1, o pow. 0,45 ha
Szukaj:UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.


STAROSTA OŁAWSKI
ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Dziuplina, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 46/4 AM-1, o pow. 0,45 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Oławie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 36303.

2. Cena wywoławcza netto wynosi: 59 734 zł. Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT.

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 600 zł, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Zgodnie ze "studium" Gminy Jelcz-Laskowice wyżej opisana nieruchomość położona jest na terenach mieszkaniowo-zainwestowanych i mieszkaniowo-projektowanych.

5. Przetarg odbędzie się dnia 8 maja 2007r. o godz. 900 w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie ul. 3 Maja 1 pokój nr 12, parter.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 6 000,- zł na konto Starostwa Powiatowego w Oławie Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Oławie nr 75 1090 2428 0000 0006 1403 8091 w terminie do dnia 30 kwietnia 2007r. Wpłata wadium zostanie uwzględniona, gdy w/w kwota będzie znajdowała się na wskazanym koncie najpóźniej 3 dni przed przetargiem.

7. Osoby, którym przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r. Nr 169 poz. 1418 ze zm.) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli dołączą do oferty pisemne zobowiązanie do uiszczania kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

8. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- dowód tożsamości,
- osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami,
- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami oraz regulaminem przetargu,
- osoby, którym przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r. Nr 169 poz. 1418 ze zm.) przedkładają oryginał zaświadczenia lub decyzji o posiadaniu uprawnień.

9. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.).

10. Starosta Oławski wyznaczy, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, termin zawarcia umowy notarialnej.

11. Niedotrzymanie terminu wpłaty oraz zawarcia aktu notarialnego powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

13. Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

14. Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia.

15. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca.

16. Starosta Oławski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

17. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Oddziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oławie ul. 3 Maja 1 pokój nr 309 lub pod nr tel. (071)3139036.

18. Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Starosta Oławski
Marek SzponarRegulamin przetargu
2007-04-05 12:59:19(28 KB) 
Copyright © 2011 LTC Sp. z o.o.