Strona główna
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Szukaj:UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Warunki oraz terminy składania wniosków o dofinansowanie

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych 

 

 

REHABILITACJA SPOŁECZNA

 

            I . Turnusy rehabilitacyjne

 

    1.Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 

a)      została skierowana na turnus na wniosek lekarza, (z pieczęcią Publicznego lub Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej),

b)      w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,

c)      weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,

d)      nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,

e)      złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 133, poz.776)  z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

 

2.      Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna pod warunkiem, że:

1)      wniosek lekarza, o którym mowa w pkt. 1 ust. a, zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna;

2)      opiekun

a)      nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,

b)      nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,

c)      ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

3.     Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie może być

      wykorzystane jedynie przez osobę , której zostało przyznane.

 

4.      Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o  niepełnosprawności.

 

            Termin składania wniosków :   w każdym czasie

 

Szczegółowe warunki określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 100, poz. 926)

 

 

 

    II.    Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych.

 

            O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki

                organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1)      prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

2)      udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

3)      udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

 

            Termin składania wniosków: do 30  listopada roku poprzedzającego realizację

            zadania.

 

   III.  Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

 

1.      O dofinansowanie , jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi

      osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych , codziennych czynności lub

      kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

a)      na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się , jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

b)     na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

           

 

2.      Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                   i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

            Termin składania wniosków : w każdym czasie

 

IV.  Sprzęt rehabilitacyjny.

 

O dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się :

  1) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

    jeżeli średni miesięczny dochód, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok,

    w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:

a)      50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b)      60% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

      2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki

          organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność

          związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed

          dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub

          pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej

          dofinansowaniem ze środków Funduszu.

 

 

Termin składania wniosków:

·        dla osób niepełnosprawnych: w każdym czasie

·        dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej: do

30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania

 

    

 Dofinansowanie ze środków Funduszu nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

             

    V.   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, których koszty zostały dofinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia odnoszące się do zakupów, na podstawie faktur wystawionych w roku realizacji zadania.

 

Termin składania wniosków : w każdym czasie

 

 

REHABILITACJA ZAWODOWA

 

I. Pożyczki dla osób niepełnosprawnych.

           

O pożyczkę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozpoczęcie lub wznowienie działalności gospodarczej lub rolniczej, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Ponadto osoba ubiegająca się o pożyczkę nie może aktualnie korzystać z kredytu udzielonego z Funduszu Pracy.

            Umowa pożyczki, której kwota nie może przekroczyć trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia, zawierana jest pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą, którym jest Starosta. Pożyczkodawca ustala warunki udzielania i spłaty pożyczki, a w czasie trwania umowy przeprowadza kontrole w celu sprawdzenia informacji i dokumentów.

 

Szczegółowe warunki dot. pożyczki z środków PFRON określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 22 maja 1998r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczki dla osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 68, poz. 439) 

 

II. Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuacje działalności gospodarczej lub rolniczej.

 

O dofinansowanie oprocentowania zaciągniętego kredytu bankowego, może ubiegać się osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, pod warunkiem że:

1. Nie korzystała z pożyczki ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

2. Kredyt, o którego dofinansowanie odsetek się ubiega nie został spłacony lub w całości umorzony.


Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej ze Starostą.


Wniosek do PCPR o dofinansowanie do kosztów nabycia przed. ortopedycznych i środków pomocniczych-dzieci
2004-09-03 15:25:02(90 KB)
Wniosek do PCPR o dofinansowanie do kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
2004-09-03 15:24:12(92 KB)
Wniosek do PCPR o dofinansowanie do kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
2004-09-03 15:24:06(92 KB)
Wniosek o dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętego kredytu bankowego
2004-09-03 15:22:39(26 KB)
Wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń lub wykonywania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się
2004-09-03 15:20:54(72 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
2004-09-03 15:19:29(91 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych
2004-09-03 15:17:48(36 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki
2004-09-03 15:16:56(135 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny(dla instytucji)
2004-09-03 15:15:27(109 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
2004-09-03 15:13:28(37 KB)
Wniosek o pożyczkę ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności gosp. albo rolniczej
2004-09-03 15:11:11(113 KB)
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
2004-09-03 15:08:10(44 KB) 
Copyright © 2011 LTC Sp. z o.o.