Strona główna
Aktualności
Szukaj:UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2007-03-30 15:59:36
Widoczne informacje (adresy, nazwiska, numery telefonów itp.) najprawdopodobniej uległy zmianom i mogą nie być aktualne!

Powrót do aktualnego wyglądu

Bieżące informacje, komunikaty, aktualne wydzrzenia.


Informacje Wydziału Architektury i Budownictwa

Informacje Wydziału Ochrony Środowiska

Informacje Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Informacje o przetargach
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Oławskiego (2007-03-19 12:02:33)

Starosta Oławski działając na postawie art.11 ust.2, ust.13,14,15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku( Dz. U. nr 96, poz.873 ze zm) ogłasza  otwarty konkurs ofert  na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej  w  2007 roku

Zadania z kultury fizycznej obejmują organizację imprez, zawodów i rozgrywek sportowych o różnorodnym charakterze dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego.

- Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania -  51 000 zł.
- Konkurs obejmuje zadania całoroczne, realizowane do dnia 31.12.2007r.

Zasady przyznawania dotacji i termin składania ofert

Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności użytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póz. zm).
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

Kompletne oferty  zawierające informacje określone w art.14 ustawy, należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005r. (Dz. U. Nr 264, poz.2207) w zaklejonych kopertach w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Oławie przy ul. 3 Maja 1 w terminie do dnia 20  kwietnia 2007r. Na kopercie należy  umieścić dopisek „Rozwój kultury fizycznej w powiecie oławskim - konkurs ofert 2007r.
 
Termin, kryteria i tryb wyboru ofert

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 25 kwietnia 2007r.
2. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub posiadające braki formalne albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za kompletność wniosku odpowiada wnioskodawca.
3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Zarząd Powiatu Oławie.
4. Decyzje o odrzuceniu oferty są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie ani żaden inny środek zaskarżenia.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria
a) realna ocena możliwości realizacji zadania przez podmioty biorące udział  w konkursie,
b) doświadczenie w organizacji tego typu zadań, 
c) ocena kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych w projekt, potencjału technicznego posiadanego przez oferenta,
d) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e) zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania, liczba osób objętych projektem,
f) dotychczasowa współpraca organizacji z samorządem powiatowym,
g) cykliczność realizowanych zadań.
7. Oferenci zostaną powiadomienie o dokonanym wyborze oferty. Wyniki będą opublikowane również na stronie internetowej www.powiatolawa.finn.pl i www.starostwo.olawa.pl

Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizacja zadań publicznych i udzielenie dotacji wg wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu, a także jego unieważnienia.

Starosta Oławski
Marek Szponar


Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie (2007-03-19 12:08:39)
Oława, dnia 14 marca 2007 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ul. 3 Maja 1, informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Zofia Rudzińska, zamieszkała w Osieku.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Zofia Rudzińska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na kierownicze stanowisko   urzędnicze   głównego   księgowego   w   Powiatowym   Centrum   Pomocy   Rodzinie w  Oławie.   Zarówno  wykształcenie,  jak  i  już  nabyte  umiejętności  dają  szansę   prawidłowego  i  skutecznego  wypełniania  zadań realizowanych  na  tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja  i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna została oceniona pozytywnie.

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska


Informacja dot. konkursu na stanowisko inspektora do spraw kontroli finansowych (2007-03-19 12:06:10)

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych przez kandydatkę dokumentów aplikacyjnych na stanowisko inspektora do spraw kontroli finansowych, o którym mowa w ogłoszeniu Starosty Oławskiego z dnia 06.02.2007 r, osoba ta nie zakwalifikowała się do następnego etapu rekrutacji.

Starosta Oławski
Marek Szponar


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie - podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa (2007-03-19 12:04:49)

Starosta Oławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie - podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa.


1. Wymaganie niezbędne:
- Wykształcenie wyższe: architektura, budownictwo, inżynieria sanitarna
- Umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office, internet)
- Umiejętności organizacyjne na stanowisku pracy,
- wysoka kultura osobista, komunikatywność,
- otwartość na samokształcenie się i podnoszenie własnych kwalifikacji,

2. Wymagania dodatkowe:
- uprawnienia budowlane,
- doświadczenie zawodowe w pracy w administracji rządowej lub samorządowej,
- znajomość języków obcych,
- znajomość Prawa budowlanego,
- znajomość przepisów szczególnych związanych z Ustawą Prawo Budowlane,
- znajomość zasad postępowania administracyjnego,

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Oławie, Oława ul. 3 Maja 1 z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa w terminie do dnia 06 kwietnia 2007r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Oławie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o naborze dostępne po numerem telefonu: 071-301-15-32

Osoby posiadające 5 letnie doświadczenie zawodowe mogą zostać przyjęte na stanowisko inspektora.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.powiatolawa.finn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Oławie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

z up. Starosty
Wicestarosta Ewa Leszczak


Nabór na stanowisko inspektora do spraw kontroli finansowych w Starostwie Powiatowym w Oławie (2007-03-30 15:32:56)

Starosta Oławski ogłasza nabór na stanowisko inspektora do spraw kontroli finansowych w Starostwie Powiatowym w Oławie.


 1. Wymagania niezbędne :

  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość lub podyplomowe ekonomiczne w zakresie rachunkowości

  2. co najmniej 3 letni staż pracy , w tym dwuletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w samorządowych jednostkach organizacyjnych lub w innych urzędach państwowych,

  3. znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, rachunkowości i finansów publicznych,

  4. praktyczna znajomość obsługi komputera:pakiet MS Office, internet,

  5. wysoka kultura osobista, stanowczość, samodzielność, pełna dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywanie zadań, odpowiedzialność.

 2. Wymagania dodatkowe :

  1. doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego,

  2. certyfikat księgowego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

  3. znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania kontroli wewnętrznych, umiejętność organizacji pracy, umiejętności interpersonalne,

d) dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, kreatywność,

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

  1. prowadzenie kontroli pod kątem legalności, celowości, racjonalności i gospodarności w zakresie gospodarowania środkami materialnymi i finansowymi oraz wykorzystaniem zasobów ludzkich,

  2. prowadzenie kontroli na zlecenie Starosty,

  3. badanie i ocena realizacji efektów operacji i procesów gospodarczych,

  4. wykrywanie odchyleń i nieprawidłowości w wykonywaniu zadań i norm,

  5. wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację nieprawidłowości oraz stosowania lub wnioskowania sankcji w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za ich występowanie.

 2. Wymagane dokumenty :

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys (CV),

  3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  4. kserokopie świadectw pracy,

  5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Oławie, Oława ul. 3 maja 1 z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko inspektora d/s kontroli finansowych w terminie do dnia 18 kwietnia 2007 r.


Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Oławie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.powiatolawa.finn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Oławie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone podpisana klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Oława, dnia 29 marca 2007 r.

Starosta Oławski

 Marek Szponar
Procedura ubiegania się o odszkodowanie za szkodę powstałą w przypadku złego stanu nawierzchni (2007-03-30 08:46:32)

Procedura

ubiegania się o odszkodowanie za szkodę powstałą w przypadku złego stanu nawierzchni w związku z zarządzeniem i administrowaniem siecią dróg krajowych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, Rejon w Oleśnicy, na terenie Powiatu Oławskiego (droga nr 39, odc. skrzyżowanie z A-4 – gran. woj. opolskiego, droga nr 94, odc. Jankowice – Oława – gran. woj. opolskiego).

1. Fakt zaistnienia zdarzenia, w wyniku którego powstała szkoda, Poszkodowany zgłasza bezpośrednio najbliższej jednostce Policji, gdzie między innymi dokonana zostanie ocena zdarzenia.
W przypadku stwierdzenia powstania szkody, w wyniku złego stanu drogi,
Policja podaje nazwę i adres jej administratora.

2. Poszkodowany zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić szkodę do GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52e, 56-400 Oleśnica, tel. 314-20-28 lub 314-31-61, gdzie uzyska informację dot. Dalszego toku postępowania, związanego z likwidacją szkody.


  Kierownik Rejonu

Mieczysław EfinowiczInformacja o wyniku naboru na stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Oświaty Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oławie (2007-03-22 09:43:08)Oława, dnia 21 marca 2007 r.Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych na stanowisko – Podinspektor w Wydziale Oświaty Kultury i Zdrowia, o którym mowa w ogłoszeniu Starosty Oławskiego z dnia 02.03.2007r. do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu :Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania


1

Magdalena Pawlak

Oława

2

Katarzyna Szyler

Oława

3.

Joanna Szkriba

Oława

4.

Małgorzata Pawełko

Oława

5.

Janusz Tworkowski

Oława

z up. Starosty


Ewa Leszczak

Wicestarosta
Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu (2007-03-12 07:45:55)

Uprzejmie informujemy, że posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu w Oławie odbędą się w następujących terminach:

Komisja Prawa i Porządku Publicznego - 19 marca br. o godz. 17.00,

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 21 marca br. o godz. 16.00,

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – 22 marca br. o godz. 16.30,

Komisja Finansów, Promocji i Rozwoju Gospodarczego – 22 marca br. o godz. 17.00.OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU (2007-02-22 08:44:51)

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Starosta Oławski

odwołuje IV ustny nieograniczony przetarg ogłoszony w dniu 1 lutego 2007r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Godzikowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 232/5 AM-2 o pow. 1,25 ha.

Przetarg odwołuje się z uwagi na planowane przejęcie nieruchomości na zadania statutowe Powiatu.

Marek Szponar
starosta oławski


Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - główny ksiegowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie (2007-03-09 07:39:13)

W wyniku wstępnej weryfikacji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka, spełniająca wymagania określone w ogłoszeniu o naborze:

1. Zofia Rudzińska zam. w Osieku.


Kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

KOMUNIKAT (2007-02-19 11:38:48)

Starostwo Powiatowe w Oławie uprzejmie informuje, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie można korzystać z pomocy psychologicznej w zakresie porad dotyczących problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich i osobistych. Istnieje również możliwość uczestnictwa w stałej terapii indywidualnej lub rodzinnej.

Na rozmowę z psychologiem można umawiać się telefonicznie pod numerami  telefonów: 071/3032971,   071/3032987  lub bezpośrednio w środy w godzinach od 17:00 do 19:00 i piątki w godzinach od  9:00 do 15:00, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie,  przy ul. 3 Maja 1.

Pomoc psychologiczna jest bezpłatna.

Starosta Oławski
Marek Szponar


Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (2007-03-08 11:30:30)

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych przez kandydatów  dokumentów aplikacyjnych na stanowisko -  Podinspektor w Wydziale  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, o którym mowa w ogłoszeniu Starosty Oławskiego z dnia 06.02.2007r. do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Katarzyna Semenowicz

Bystrzyca OŁ.

2

Piotr Sęktas

Wrocław


Starosta Oławski
Marek Szponar

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - zastępca głównego księgowego w Starostwie Powiatowym w Oławie (2007-03-08 11:26:44)

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych na stanowisko – Z-cy głównego księgowego , o którym mowa w ogłoszeniu Starosty Oławskiego z dnia 06.02.2007r. do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Beata Koziarska

Oława

2

Joanna Skowrońska

Jelcz Laskowice

3.

Elżbieta Zadurowicz

Skarbimierz

4.

Grzegorz Kaleta

Oława


Starosta Oławski
Marek Szponar

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - Główny Księgowy w Domu Dziecka w Oławie (2007-02-19 15:29:40)

Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

1. Beata Koziarska - Oława
2. Zofia Rudzińska - Osiek
3. Grzegorz Kaleta - Oława
4. Regina Kaczmarek - Żórawina
5. Teresa Żarczyńska - Jelcz-Laskowice
6. Wioletta Świerczyńska - Oława


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie - podinspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia (2007-03-05 09:13:05)

Starosta Oławski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie
podinspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia

1. Wymagania niezbędne:
a) magisterskie studia wyższe: administracyjne ,prawnicze lub ekonomiczne,
b) Praktyczna znajomość obsługi komputera: pakiet MS Office,
c) umiejętność poruszania się w Internecie i obsługi programów
d) odpowiedzialność, kreatywność, wysoki poziom kultury osobistej

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawa: oświatowego i ochrony zdrowia w zakresie wykonywanych zadań,
b) studia podyplomowe z zakresu zarządzania służbą zdrowia, oświatą lub kursy z tego zakresu
c) Doświadczenie zawodowe
d) umiejętność organizacji pracy, umiejętności interpersonalne, odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Prowadzenie spraw dotyczących ochrony zdrowia
b) Przygotowanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu dot spraw zdrowia i oświaty.
c) Przygotowywanie procedur związanych z aktem nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego
d) Sporządzanie sprawozdań związanych z pracą na stanowisku.
e) Wydawanie decyzji w sprawach związanych z wykonywanymi zadaniami
f) Prowadzenie działań związanych z programami promocji zdrowia

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Oławie, Oława ul. 3 Maja 1 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia, w terminie do dnia 16 marca 2007r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Oławie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.powiatolawa.finn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Oławie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Starosta Oławski
Marek Szponar


Informacje o programie "STUDENT" - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych (2007-02-19 11:34:24)
Starostwo Powiatowe w Oławie informuje, że obecnie jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych program pn.STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

Celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:
1) studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
2) posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
3) uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
4) słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,
5) uczniami szkół policealnych,
6) studentami uczelni zagranicznych,
7) studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, W programie nie mogą uczestniczyć osoby o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających:1) 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,2) 150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samotnych lub osób samodzielnie gospodarujących.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego PFRON przy ul. Szewskiej 6/7 we Wrocławiu, w terminie do dnia 28 lutego 2007 r., tel. 071/346 74 40, fax 071/342 12 60.
Informacje są dostępne na stronie: www.pfron.org.pl

Starosta Oławski
Marek Szponar


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie - inspektor do spraw kontroli finansowych (2007-02-07 12:31:21)
Oława, dnia 6 lutego 2007 r.

Starosta Oławski

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Starostwie Powiatowym w Oławie
inspektor do spraw kontroli finansowych

1. Wymagania niezbędne :
a) wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość lub podyplomowe ekonomiczne w zakresie rachunkowości
b) co najmniej 3 letni staż pracy , w tym dwuletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w samorządowych jednostkach organizacyjnych lub w innych urzędach państwowych,
c) znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, rachunkowości i finansów publicznych,
d) praktyczna znajomość obsługi komputera:pakiet MS Office, internet
e) wysoka kultura osobista, stanowczość, samodzielność, pełna dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywanie zadań, odpowiedzialność

2. Wymagania dodatkowe :
a) doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego,
b) certyfikat księgowego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
c) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania kontroli wewnętrznych, umiejętność organizacji pracy, umiejętności interpersonalne,
d) dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, kreatywność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
a) prowadzenie kontroli pod kątem legalności, celowości, racjonalności i gospodarności w zakresie gospodarowania środkami materialnymi i finansowymi oraz wykorzystaniem zasobów ludzkich,
b) prowadzenie kontroli na zlecenie Starosty,
c) badanie i ocena realizacji efektów operacji i procesów gospodarczych,
d) wykrywanie odchyleń i nieprawidłowości w wykonywaniu zadań i norm,
e) wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację nieprawidłowości oraz stosowania lub wnioskowania sankcji w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za ich występowanie.

4. Wymagane dokumenty :
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Oławie,  Oława ul. 3 maja 1 z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko inspektora d/s kontroli finansowych w terminie do dnia 21 lutego 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Oławie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.powiatolawa.finn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Oławie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)


K O M U N I K A T (2007-01-29 11:22:09)
Starostwo Powiatowe w Oławie informuje:

Zgodnie z uchwałą zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr 697/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r., w okresie od 15 stycznia do 28 lutego 2007 r., Oddziale Dolnośląskim Funduszu ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław ( tel. 071/ 346 74 40 ), można składać wnioski o dofinansowanie zakupu oprzyrządowania do samochodu, sprzętu komputerowego oraz elektrycznych wózków inwalidzkich, w ramach programu pn. „Pegaz 2003” .

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy finansowej w następujących obszarach programu:

Obszar A- dofinansowanie na zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu.

Obszar B – dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego.

Obszar C – dofinansowanie na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego.

Szczegółowe informacje na temat obowiązującej procedury realizacji programu pn. „Pegaz 2003”, a także formularze wniosków, dostępne są w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału PFRON oraz na stronie internetowej Funduszu, pod adresem: www.pfron.org.pl.

Starosta Oławski
Marek Szponar


Ogłoszenie (2007-01-31 14:45:29)

Starosta Oławski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oławie przy ul. 3 Maja 1 wywieszony został na okres od 1.02.2007r. do 22.02.2007r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Starosta Oławski
Marek Szponar


Program wyrównywania różnic między regionami (2007-01-25 07:54:36)

Starostwo Powiatowe w Oławie informuje, iż w ramach realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w 2007 roku można ubiegać się o dofinansowanie do:
1. obszar A - wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
2. obszar C – wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,
3. obszar F – tworzenia warsztatów terapii zajęciowej.

Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w przypadku:
1. obszaru A – do 5 000,00 zł na każda osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie zakupionym w ramach projektu,
2. obszar C – do 23 000,00 zł na każde wyposażone nowe miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym miejscu,
3. obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 8 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

Na terenie powiatu oławskiego wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację projektów w obszarze A i C nie może przekroczyć 40 % kosztów ich realizacji.

Wnioski na realizację projektu w ramach obszaru F  należy składać w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1, tel. 071/ 303 29 71.

Wnioski na realizację projektu w ramach obszaru C należy składać w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie, ul. 3 Maja 1, tel. 071/ 313 90 33.

Termin składania wniosków upływa z dniem 28 lutego 2007 r.

Wnioski na realizację projektu w ramach obszaru A realizuje samorząd wojewódzki.

Starosta Oławski
Marek SzponarWykaz dyżurów Aptek w Oławie w 2007 roku (2007-03-05 09:26:34)

Apteka „Dobre Ziółko”

ul. 1-go Maja 26a
Oława

Apteka Leków Gotowych s.c.
ul. Baczyńskiego 1
Oława

FARMACOVIT sp. z o.o. Apteka „Anna”
ul. Żeromskiego 1c
Oława

Apteka „Centrum”
ul. Wrocławska 8
Oława

Apteka „Nad Odrą”
ul. B. Chrobrego 56e
Oława

Apteka „Panaceum”
ul. B. Chrobrego 23b
Oława

Apteka Ogólnodostępna
ul. Brzeska 29/31
Oława

Apteka „ARNIKA” s.c.
Pl. Szymanowskiego 15a
Oława

Apteka „Osiedlowa”
ul. Chopina 19B
Oława

01.01. - 07.01. – APTEKA ALG

08.01. – 14.01.- APTEKA OSIEDLOWA

15.01. - 21.01. - APTEKA DOBRE ZIÓŁKO

22.01. - 28.01. - APTEKA ARNIKA

29.01. – 04.02. - APTEKA BRZESKA

05.02. - 11.02. - APTEKA PANACEUM

12.02. – 18.02. - APTEKA CENTRUM

19.02. – 25.02. – APTEKA NAD ODRĄ

26.02. – 04.03. – APTEKA ANNA

05.03. – 11.03. – APTEKA ALG

12.03. – 18.03. – APTEKA OSIEDLOWA

19.03. – 25.03. – APTEKA DOBRE ZIÓŁKO

26.03. – 01.04. – APTEKA ARNIKA

02.04. – 07.04. – APTEKA BRZESKA

08.04. – APTEKA PANACEUM

09.04. - APTEKA CENTRUM

10.04. - 15.04.- APTEKA PANACEUM

16.04. - 22.04. - APTEKA CENTRUM

23.04. - 29.04. – APTEKA NAD ODRĄ

30.04. - 06.05. – APTEKA ANNA

07.05. - 13.05. – APTEKA ALG

14.05. - 20.05. – APTEKA OSIEDLOWA

21.05. - 27.05. – APTEKA DOBRE ZIÓŁKO

28.05. - 03.06. - APTEKA ARNIKA

04.06. - 10.06. – APTEKA BRZESKA

11.06. – 17.06. – APTEKA PANACEUM

18.06. - 24.06. – APTEKA CENTRUM

26.06. - 01.07. – APTEKA NAD ODRĄ

02.07. – 08.07. – APTEKA ANNA

09.07. – 15.07. – APTEKA ALG

16.07. – 22.07. – APTEKA OSIEDLOWA

23.07. – 29.07. – DOBRE ZIÓŁKO

30.07. – 05.08. – APTEKA ARNIKA

06.08. – 12.08. – APTEKA BRZESKA

13.08. – 19.08. – APTEKA PANACEUM

20.08. – 26.08. – APTEKA CENTRUM

27.08. – 02.09. – APTEKA NAD ODRĄ

03.09. – 09.09. – APTEKA ANNA

10.09. – 16.09. – APTEKA ALG

17.09. – 23.09. – APTEKA OSIEDLOWA

24.09. – 30.09. – APTEKA DOBRE ZIÓŁKO

01.10. – 07.10. – APTEKA ARNIKA

08.10. – 14.10. – APTEKA BRZESKA

15.10. – 21.10. – APTEKA PANACEUM

22.10. – 28.10. – APTEKA CENTRUM

29.10. – 04.11. – APTEKA NAD ODRĄ

05.11. – 11.11. – APTEKA ANNA

12.11. – 18.11. – APTEKA ALG

19.11. – 25.11. – APTEKA OSIEDLOWA

26.11. – 02.12. – APTEKA DOBRE ZIÓŁKO

03.12. – 09.12. – APTEKA ARNIKA

10.12. – 16.12. – APTEKA BRZESKA

17.12. – 23.12. – APTEKA PANACEUM

24.12. - APTEKA CENTRUM

25.12. - APTEKA NAD ODRĄ

26.12. - APTEKA ANNA

27.12. – 30.12. - APTEKA CENTRUM

31.12. – 06.01. – APTEKA NAD ODRĄKomunikat z dnia 1 marca 2007r. (2007-03-02 07:56:38)

Starostwo Powiatowe w Oławie informuje osoby niepełnosprawne o możliwości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do niżej wymienionych form pomocy:


z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:

a) zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu,
b) udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej,
c) udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych,zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
d) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb,
e) dokonywanie zwroty kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy,
f) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
g) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych,

z zakresu rehabilitacji społecznej:

a) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
e) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Informacji z zakresu rehabilitacji zawodowej udziela Powiatowy Urząd Pracy w Oławie, ul. 3 Maja 1, tel. 071/ 313 90 33.

Informacji z zakresu rehabilitacji społecznej udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1, tel. 071/ 303 29 71.

Starosta Oławski
(-)Marek Szponar


Informacja Starosty Oławskiego (2007-01-02 11:32:14)

Starosta Oławski informuje, że z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy za wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Oławie czynności urzędowe w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, należy dokonać opłaty skarbowej, z chwilą złożenia w Starostwie Powiatowym w Oławie wniosków : o dokonanie czynności urzędowej, o wydanie zaświadczenia, o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Zapłaty opłaty skarbowej nie będzie można dokonać przy użyciu znaków tej opłaty, jedynie wyłącznie gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Oławie lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miejskiego. Kasa Starostwa Powiatowego w Oławie nie może przyjmować opłaty skarbowej, ponieważ organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz Miasta Oława.

Kasa Urzędu Miejskiego w Oławie -  Oława pl. Zamkowy 15 jest czynna w godzinach od 10.00 do 14.30.

Konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy w Oławie Nr 49 9585 0007 0010 0016 7716 0028


Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłaty skarbowej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oławie – www.powiatolawa.finn.pl

    Starosta Oławski
/-/ mgr Marek Szponar


Informacja (2006-08-03 10:34:24)

OD DNIA 1 SIERPNIA 2006 r. STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE NIE PRZYJMUJE WNIOSKÓW O WYDANIE PASZPORTÓW JAK RÓWNIEŻ NIE WYDAJE PASZPORTÓW.


WSZYSTKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z PRZYJMOWANIEM WNIOSKÓW O WYDANIE PASZPORTÓW I WYDAWANIEM PASZPORTÓW SĄ ZAŁATWIANE W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH I MIGRACJI ODDZIAŁ PASZPORTOWY DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU pl. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 – WEJŚCIE OD MOSTU POKOJU.


Informacja Starosty Oławskiego w sprawie nowych wymagań dotyczących fotografii załączanych do wniosków o wydanie paszportów (2006-07-25 15:10:00)

Zmiany będą obowiązywały od 27 lipca br. i związane są z wprowadzeniem w Polsce paszportów biometrycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 904 z dnia 19 lipca 2006 r.), wraz z wnioskiem paszportowym należy złożyć:


dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Wyniki ankiety. (2006-04-07 09:03:36)
Wyniki ankiety skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oławskiego pobierających stypendium w ramach projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych młodziezy wiejskiej w powiecie oławskim". Rok szkolny 2004/2005.


Komunikat (2006-04-07 09:05:13)
K O M U N I K A T

Starostwo Powiatowe w Oławie informuje, że 2 maja 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 marca 2005 r. o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 62, poz. 550).

Od dnia wejścia w życie tej ustawy wszystkie sprawy dotyczące zmiany imion i nazwisk należące dotychczas do kompetencji starosty będą rozstrzygane przez kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca – przez kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.

Starosta Oławski
Maria Bożena Polakowska
 
Copyright © 2011 LTC Sp. z o.o.